PREZENTARE GENERALĂ

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

1. Științe inginerești

2. Științe exacte

 

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

a) cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;

b) cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani;

Doctoratul are două componente:

1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)

2. Programul de cercetare științifică (anul II și anul III)

 

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT – sunt profesori sau cercetători științifici gr.I (profesori asociați în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”) care au titlul de doctor, atestați sau reatestați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Îndrumarea unui doctorand poate fi în cotutelă cu universități din țară și străinătate, cu condiția recunoașterii bilaterale a titlului de doctor.

 

CONCURSUL DE ADMITERE – se organizează anual, în luna septembrie, conform Hotărîrii Guvernului, astfel:

1. Prima probă a concursului va consta în examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața unei comisii formate din specialiști cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaștere de către candidați a problematicii specialității respective, capacitatea lor de a-și asuma inițiative teoretice, experimentale și metodologice.

ADMITERE DOCTORAT 2019

REGULAMENTE – ȘCOALA DOCTORALĂ TUIAȘI